CERTYFIKAT

CERTYFIKAT

 

 REJESTRACJA

Sesja 18-19 listopada 2017

Rejestracja na jesienną sesję egzaminacyjną rozpocznie się we wrześniu.

POZIOMY B1, B2,
(poziom dostosowany do potrzeb dorosłych)

Egzamin odbędzie się, gdy zgłosi się minimum 20 osób na wybrane poziomy!!!

Szczegóły dotyczące rejestracji ukażą się na stronie internetowej na początku września.

Kontakt mailowy:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Kontakt telefoniczny:   Tel. (+38) 0939643277

W sierpniu:  we wtorki i czwartki w godz.: 9.00-13.00

 

 O EGZAMINIE

Ogólne informacje o egzaminie

 1. Podstawy prawne

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących nauczanie, programów nauczania, stosowanych materiałów i metod.

Szczegółowe warunki, tryb przeprowadzania egzaminów oraz wydawania certyfikatów, a także standardy wymagań dla poszczególnych poziomów zaawansowania określają:

 1. Ustawa o języku polskim z 12 czerwca 2015 r. (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1132/1)
 2. Rozporządzenie w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego z 11 grudnia 2015 r. (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/2288)
 3. Rozporządzenie w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego z 26 lutego 2016 r. (http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/405/1). Załącznikiem do tego dokumentu są Standardy wymagań egzaminacyjnych.

  2.Struktura egzaminu

 2.1 Egzamin w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna egzaminu certyfikatowego na poziomie B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych składa się z czterech modułów (Tabela 1).

Część ustną poprzedza losowanie przez kandydata jednego z zestawów zadań służących do przeprowadzenia tej części egzaminu, a także krótkie przygotowanie do odpowiedzi.

Tabela 1. Struktura egzaminu certyfikatowego na poziomie B1, B2 i C1

w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

Poziom zaawansowania / grupa docelowa

Czas trwania części pisemnej

Części składowe egzaminu pisemnego (moduły: testowane umiejętności)

Czas trwania części ustnej

Próg zaliczenia egzaminu

B1

Dorośli

nie dłużej niż 190 minut

- rozumienie ze słuchu

- rozumienie tekstów pisanych

- poprawność gramatyczna

- wypowiedź pisemna

nie dłużej niż 15 minut

co najmniej 50% punktów z każdego modułu części pisemnej i z części ustnej egzaminu

B2

Dorośli

nie dłużej niż 250 minut

- rozumienie ze słuchu

- rozumienie tekstów pisanych

- poprawność gramatyczna

- wypowiedź pisemna

co najmniej 60% punktów z każdego modułu części pisemnej i z części ustnej egzaminu

 

 

C1

Dorośli

 

 

Nie dłużej niż 250 minut

- rozumienie ze słuchu

- rozumienie tekstów pisanych

- poprawność gramatyczna

- wypowiedź pisemna

Nie dłużej niż 20 minut

Wynik egzaminu ustalany jest na podstawie liczby punktów z części pisemnej i ustnej i przedstawiany w procentach w suplemencie do certyfikatu.

2.2 Egzamin w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży (junior)

Egzamin na poziomie B1 dostosowany do potrzeb dzieci i młodzieży sprawdza biegłość w posługiwaniu się językiem polskim w odniesieniu do uniwersalnych wskaźników umiejętności, przyjętych dla poziomu B1 w Europejskim systemie opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (Warszawa 2003).

Egzamin adresowany do młodszych kandydatów różni się od egzaminu dla dorosłych tematyką tekstów oraztypem zadań i instrukcji, które zostały dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów w wieku szkolnym. Inna jest także liczba zadań tworzących niektóre moduły egzaminu oraz czas przeznaczony na ich rozwiązanie. Ponadto, w przypadku egzaminu dla dorosłych biegłość w zakresie rozumienia tekstów pisanych oraz poprawności gramatycznej jest sprawdzana w obrębie dwóch oddzielnych modułów. Natomiast test dostosowany do potrzeb dzieci i młodzieży sprawdza te kompetencje w obrębie jednegozintegrowanego modułu.

Warunkiem zdania egzaminu w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z części pisemnej i 50% punktów z części ustnej egzaminu. Natomiast warunkiem zdania egzaminu dla osóbdorosłych jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z każdego modułu części pisemnej egzaminu oraz ustnejegzaminu (zob. Rozporządzenie MNiSW w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego z dn. 26 lutego 2016 r.).

Tabela 2. Struktura egzaminu na poziomie B1

w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży (w wieku 14-17 lat) 

CZĘŚĆ PISEMNA (3 MODUŁY)

CZAS TRWANIA

LICZBA ZADAŃ

LICZBA PUNKTÓW

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

30 min.

5

30

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH Z ROZPOZNAWANIEM STRUKTUR GRAMATYCZNYCH

60 min.

7

40

PISANIE

60 min.

2

30

RAZEM:

150 min.

14

100


 

CZĘŚĆ USTNA (1 MODUŁ)

CZAS TRWANIA

LICZBA ZADAŃ

LICZBA PUNKTÓW

MÓWIENIE

15 min.

2

40

 

 1. Przygotowanie do egzaminu i regulamin dla kandydatów: przydatne linki.

Przygotowując się do egzaminu, warto śledzić informacje na stronie internetowej www.certyfikatpolski.pl .

Warto również zapoznać się z zadaniami i testami zamieszczonymi pod adresami:

http://serwer1554250.home.pl/pl.certyfikatpolski/dla-zdajacych/przykladowe-testy-zbiory-zadan/

http://serwer1554250.home.pl/pl.certyfikatpolski/dla-zdajacych/zbiory-zadan/

Przed przystąpieniem do egzaminu należy zapoznać się z regulaminem obowiązującym kandydatów:

http://serwer1554250.home.pl/pl.certyfikatpolski/dla-zdajacych/wskazowki-dla-zdajacych/


 Procedury dla osób niepełnosprawnych

WARUNKI I FORMA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO DLA OSÓB O SPECJALNYCH POTRZEBACH

 1. Informacje o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego przeznaczone są dla zdających:

 1. niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie lekarskie o dysfunkcji,
 2. chorych lub niesprawnych czasowo, posiadających zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza,
 3. ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

2. Rodzaj dostosowania warunków i formy egzaminu zależy od rodzaju dysfunkcji zdających. Mogą to być zdający:

 • słabo widzący,
 • słabo słyszący,
 • z niepełnosprawnością ruchową (również czasową) kończyn górnych i dolnych,
 • z zaburzeniami komunikacji językowej (jąkanie, powolne mówienie),
 • z chorobami przewlekłymi,
 • z dysgrafią i dysortografią.

3. Dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego może polegać na:

a) wydłużeniu czasu egzaminu pisemnego i/lub ustnego,

b) korzystaniu w czasie egzaminu ze specjalistycznego sprzętu oraz urządzeń technicznych,

c) dostosowaniu miejsca egzaminu do potrzeb i rodzaju niepełnosprawności.

4. Zdający, który zamierza skorzystać z prawa zdawania egzaminu w warunkach i formie dostosowanej do jego potrzeb, powinien złożyć stosowny wniosek do przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w wybranym ośrodku, w terminie nie krótszym niż miesiąc przed datą egzaminu. Do wniosku należy dołączyć aktualne orzeczenie komisji lekarskie o dysfunkcji.

5. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej, po stwierdzeniu kompletności przedstawionych przez zdającego dokumentów, informuje sekretariat PKdsPZJPjO o konieczności dostosowania arkuszy egzaminacyjnych.

6. Sposoby dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu certyfikatowego
z języka polskiego jako obcego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych zdających:

Rodzaj dysfunkcji

Sposoby dostosowania warunków i formy egzaminu

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

Zdający słabo słyszący

− korzystanie z urządzeń technicznych odpowiednich do wady słuchu

− wydłużenie czasu egzaminu nie więcej niż o 30 minut

 

− wydłużenie czasu egzaminu nie więcej niż o 10 minut

 

Zdający słabo widzący

− dostosowanie testów egzaminacyjnych (czcionka Arial 16 pkt.)

− wydłużenie czasu trwania każdej części egzaminu nie więcej niż o 10 minut

− korzystanie z przyborów optycznych

− odpowiednie oświetlenie stanowiska pracy

− w razie konieczności, odczytanie przez egzaminatora poleceń i tekstów

 

− dostosowanie zestawów egzaminacyjnych (odpowiednio powiększone ilustracje, czcionka Arial 16 pkt.)

− wydłużenie czasu egzaminu nie więcej niż o 5 minut

− w razie konieczności, odczytanie przez egzaminatora poleceń i tekstów,

Zdający z niepełnosprawnością ruchową (również czasową) kończyn górnych i dolnych

− dostosowane miejsca pracy do potrzeb zdającego

 

− dostosowane miejsca pracy do potrzeb zdającego

 

Zdający z zaburzeniami komunikacji językowej (jąkanie, powolne mówienie)

 

− uzupełnienie wypowiedzi ustnej zapisem sporządzonym przez zdającego, w przypadku niemożności udzielenia płynnej odpowiedzi

− wydłużenie czasu egzaminu nie więcej niż o 10 minut

 

Zdający z chorobami przewlekłymi

− dostosowanie warunków zdawania egzaminu do specyfiki choroby

− możliwość korzystania z leków

 

− dostosowanie warunków zdawania egzaminu do specyfiki choroby

− możliwość korzystania z leków

Zdający z dysgrafią i dysortografią

− zastosowanie szczególnych kryteriów oceniania wypowiedzi pisemnej

 

 


 HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNYCH

Harmonogram sesji egzaminacyjnych 

Najbliższy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego w KOC im.K.Makuszyńskiego w Stryju  odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2017.


Uwaga! Przed przystąpieniem do egzaminu kandydaci są zobowiązani do okazania ważnego paszportu lub dowodu tożsamości (ze zdjęciem).

 

EGZAMIN certyfikatowy z języka polskiego jako obcego

16 marca 2017 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Kulturalno-Oświatowemu Centrum im.Kornela Makuszyńskiego wspólnoty polskiej miasta Stryja   2-letnie uprawnienia do organizowania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na poziomach: A1, A2, B1, B2,– dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz na poziomach A1, A2, B1, B2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

Egzaminy – oparte na europejskich standardach wymagań egzaminacyjnych zgodnych z zaleceniami Rady Europy – odbywać się będą według harmonogramu ustalanego przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Certyfikat uzyskany po zdaniu egzaminu w dalszym ciągu będzie jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego na określonym poziomie zaawansowania językowego. Do egzaminów będą mogli przystąpić wszyscy cudzoziemcy, obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą oraz obywatele Ukrainy zainteresowani udokumentowaniem stopnia swojej biegłości w języku polskim.

„Przygody Koziołka Matołka” u prezydenta Polski

7 marca 2017 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło się podsumowanie rocznej akcji pomocowej, skierowaniej na pomoc Polakom i osobom polskiego pochodzenia zamieszkałych na Ukrainie i na Litwie. Przedstawiciele KOC im. K.Makuszyńskiego w Stryju na czele z dyrektorem Centrum Julią Bojko zostali zaproszeni do udziału w tym wydarzeniu podsomuwującym. W spotkaniu wziął udział Prezydent Polski Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornchauzer-Duda.

Kulturalno-Oświatowe Centrum im.Kornela Makuszyńskiego w Stryju zostało załączone do Akcji jako placówka pozaszkolna polskiej mniejszości narodowej działająca we lwowskim okręgu konsularnym.   

Akcję pomocy Polakom oraz osobom polskiego pochodzenia zamieszkałych na Ukrainie oraz Litwie zapoczątkował Patryk Czerwony, student z Waszyngtonu, który zwrócił się do Polaków zamieszkałych na całym świecie oraz do Prezydenta Polski o pomoc Polakom zamieszkałym na Ukrainie i Litwie w postaci książek, materiałów edukacyjnych (puzle, gry edukacyjne).   

Na rozpoczęcie spotkania wychowankowie Centrum pokazali przedstawienie teatralne „Przygody Koziołka Matołka”.

Po zakończeniu spotkania zespół teatralny „Podaruj Dzieciom Uśmiech”, działający przy KOC im.K.Makuszyńskiego wręczył Panu Prezydentowi dwujęzyczne polsko-ukraińskie wydanie „Przygody Koziołka Matołka”, autorem tłumaczenia którego jest stryjska poetesa, kawaler Orderu Uśmiechu, Pani Teodora Sawczyńska Łatyk.

Pomoc dzieciom na Wschodzie - podsumowanie akcji prowadzonej przez Prezydenta RP. Gośćmi programu "Halo Polonia" TVP Poloniabyli: Adam Kwiatkowski, Sekretarz Stanu, Szef Gabinetu Prezydenta RP oraz młodzież z Ukrainy, w tym uczennica KOC im.K.Makuszyńskiego w Stryju Anastazja Harazd.  (http://halopolonia.tvp.pl/29401726/07032017-pomoc-dzieciom-na-wschodzie-podsumowanie-akcji-prowadzonej-przez-prezydenta-rp)

 

Zdjęcia: Grzegorz Jakubowski

 

 

Polska i Ukraina – razem możemy zrobić więcej

Projekt sfinansowany ze środków Polsko – Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży

W dniach od 1-7 października 2016 r. w Przemyślu stowarzyszenie EkoPrzestrzeń zrealizowało projekt „Polska i Ukraina- razem możemy zrobić więcej” finansowanego przez Polsko - Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Dzięki EkoPrzestrzeni Kulturalno – Oświatowe Centrum im. Kornela Makuszyńskiego wspólnoty polskiej miasta Stryja na Ukrainie nawiązało współpracę  z Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu. Projekt stworzył możliwośc do wzajemnego zbliżenia młodych ludzi z obu krajów, którzy spotykali się podczas realizacji projektu. Spotkania takie dały możliwość poznania rówieśników ich codziennego życia w czasie wolnym i w szkole, jednoczesnej nauki języka, badania historii i teraźniejszości kraju partnera. Poprzez realizację projektu udało się poprawić wzajemne zrozumienie. Tego typu projekt pomógł w przezwyciężaniu uprzedzeń i wzmocnił aktywne formy postaw obywatelskich wśród młodzieży. Zajęcia grupowe, językowe, edukacyjne przyczyniły się do wzmocnienia porozumienia oraz integracji młodzieży obu krajów. Poruszanie tematów historycznych podczas projektu pozwoliło na zniesienie barier wśród młodzieży.  W projekcie wzięło udział 20 uczestników z Ukrainy i 20 uczestników z Polski.